Noord-Limburg

Algemene ledenvergadering; 24 augustus 2020

Door de totale lock down vanwege de wereldwijde ernstige Coronapandemie kon de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart helaas niet doorgaan. Vanaf 16 maart 2020 kon er geen enkele activiteit worden georganiseerd en stond het verenigingsleven nagenoeg stil. Toch werden er achter de schermen door bestuur en commissies, weliswaar op een lager pitje, allerlei zaken besproken, geregeld  en uitgevoerd.

Gelukkig versoepelde de overheid in juli de strenge Coronamaatregelen waardoor het mogelijk werd om enkele activiteiten weer enigszins op te starten.

Zodoende kon de zestigste Algemene Ledenvergadering, weliswaar onder voorwaarden, toch op maandagavond 24 augustus 2020 worden gehouden in Zalzershaof in Hout-Blerick. De leden die de vergadering wilden bijwonen dienden zich vooraf per mail aan te melden en bij binnenkomst werden strenge Coronamaatregelen, waaronder de registratieplicht en 1,5 m-afstand, nageleefd. Er waren 24 leden aanwezig.

 

Na het welkom door de voorzitter werd de agenda vlotjes afgewerkt. Er werd een moment stilgestaan bij de overledenen van onze vereniging waaronder het recentelijk overleden oud-bestuurslid Jos Boots.

Op 31 december 2019  telde de afdeling 409 leden.

Er zijn vier prima verzorgde Groenwijzers uitgegeven mede dank zij de enthousiaste inspanning van de redactie en de financiele opbrengsten van de advertenties.

Ondanks inspanningen is het steeds moeilijker geworden om meer adverteerders voor ons verenigingsblad te vinden en daarom werd er beklemtoond om toch maar vooral eventuele aankopen bij hen te doen. 

Uit het gepresenteerde jaaroverzicht bleek dat de afdeling in 2019  een prima activiteitenplan had gepresenteerd en uitgevoerd.

De penningmeester a.i. gaf een duidelijk uitleg en toelichting over de exploitatie en de balans 2019. Door het geringe tekort op de exploitatierekening daalde het eigen vermogen iets.

De commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans heeft op 20 augustus de controle gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft zij de financiele jaarstukken goed gekeurd en verzocht zij de vergadering  om het bestuur te dechargeren en de penningmeester a.i. te bedanken.

Hierna werd de begroting 2020 gepresenteerd. Doordat veel activiteiten inmiddels zijn afgelast en rekening houdend met datgene wat dit jaar nog wel door kan gaan is de begroting 2020 erg vertekend en sterk afwijkend van normale begrotingen. De  vergadering keurt met algemene stemmen de begroting 2020 goed.

Marty Beyen wordt door de ALV benoemd voor 3 jaar tot lid van de commissie tot onderzoek van de jaarrekening en de balans.

De vergadering herbenoemd de statutair aftredende voorzitter Chrit Hovens, weliswaar op zijn verzoek voor een kortere periode dan gebruikelijk, en benoemd de penningmeester a.i. Peter Gommans en het voorgedragen bestuurslid Bea Stienstra  voor een periode van vier jaar.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Na de pauze de lezing van Fré Jacobs met als thema “Hoe hou je een groene oase groen”.