Noord-Limburg

13 Maart 2024; Terugblik op de algemene ledenvergadering

Op woensdagavond 13 maart kwamen ruim 30 leden naar Grubbenvorst voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering en lezing over tuin- en bloemfotografie door Hub Driessen.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter a.i. Peter Gommans. Hierbij werd een moment van stilte ingelast voor 4 leden die afgelopen jaar zijn overleden.
Secretaris Bea Stienstra  besprak de notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2023. Hierop waren geen op- of aanmerkingen.
Vervolgens nam de voorzitter het jaarverslag 2023 door waarbij hij een aantal zaken, zoals het afscheid van Chrit Hovens als voorzitter, eruit lichtte. Ook wees hij alvast op het feest  van de roos dat ook komend jaar, begin augustus, voor de tweede keer plaatsvindt in Lottum en waarvoor vrijwilligers worden gezocht.
Het financiële jaarverslag werd ter plaatse uitgedeeld en eveneens besproken en toegelicht door Peter Gommans, nu in de functie van penningmeester.  De financiële situatie is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Belangrijke oorzaken zijn het terugbrengen van de frequentie van Groenwijzer naar 2 keer per jaar en het veranderen van vergaderlocatie naar de keukentafel  van  Peter Gommans. Zorgelijk blijft het negatieve jaarresultaat, dat deels veroorzaakt wordt door de afname van het aantal leden.  Omdat het aantal activiteiten niet verder kan worden teruggebracht wordt er ook in 2024 ingeteerd op in het verleden opgebouwde reserves.
De kascommissie verklaarde geen onrechtmatigheden te hebben aangetroffen. Omdat deze commissie slechts 1 jaar actief is blijft deze ook komend jaar in functie.
Van de 3 zittende bestuursleden zijn er 2 aftredend.  Beiden stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen nieuwe kandidaten. Met luid applaus wordt ingestemd met de herbenoeming van de 2 kandidaten.
Tijdens de rondvraag kwamen de vacante functies binnen het bestuur en een aantal commissies aan de orde. Binnen de bemensing van de commissie website, nieuwsbrief en Groenwijzer lijkt er een positieve ontwikkeling te zijn.